Portal eRejestracja

eRejestracja do poradni specjalistycznych

Osoby posiadające konto w eRejestracji do POZ

proszone są o założenie nowego odrębnego konta w eRejestracja do poradni specjalistycznych Krzeszowickiego Centrum Zdrowia

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Przychodni i Ośrodków Zdrowia – Krzeszowickie Centrum Zdrowia z siedzibą przy ul. Legionów Polskich 30 w Krzeszowicach, KRS: 0000032650, NIP: 9441857728, REGON: 357101150, dalej: Administrator. Mogą Państwo kontaktować się z Administratorem listownie na podany wyżej adres, poprzez nr tel.: 12 282 04 01, a także poprzez adres e-mail: kcz.dat@op.pl,

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych listownie na podany wyżej adres Administratora lub poprzez adres e-mail: dkadziola@kancelariacpp.pl,

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 23a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO,

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia możliwości korzystania z usługi E-Rejestracji, w tym możliwości umawiania się drogą elektroniczną na wizyty lekarskie, monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia,

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

 6. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi strony internetowej i poczty mailowej, w szczególności podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi informatyczne oraz podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi hostingowe. W szczególnych przypadkach związanych z prowadzeniem E-Rejestracji Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

 7. w związku z prowadzeniem E-Rejestracji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu usunięcia Pani/Pana konta w systemie E-Rejestracji, a w określonych przypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń,

 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

 9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do skorzystania z usługi E-Rejestracji,

 11. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania.