Portal eRejestracja


UWAGA PACJENCI KRZESZOWICKIEGO CENTRUM ZDROWIA

!!! WAŻNA INFORMACJA !!!

 

PRZEZ e-rejestrację MOŻNA UMÓWIĆ SIĘ ZARÓWNO NA TELEPORADE JAK I NA WIZYTĘ W GABINECIE

UPRZEJMIE PROSIMY O WSKAZANIE W POLU UWAGI CZY WIZYTA MA SIĘ ODBYĆ W FORMIE TELEPORADY CZY WIZYTY GABINETOWEJ

E-rejestracja może nastąpić tylko w przypadku gdy pacjent posiada aktywną deklarację do lekarza Krzeszowickiego Centrum Zdrowia.

Pacjent powinien w pierwszej kolejności ustalać termin do lekarza do którego złożył deklarację wyboru, dopiero w przypadku jego nieobecności można wybrać innego dostępnego lekarza.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ( ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej) lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii możesprawować opiekę nad świadczeniobiorcą wyłącznie do ukończenia przez tego świadczeniobiorcę 18 roku życia.

W związku z powyższym informujemy, iż w Krzeszowickim Centrum Zdrowia w poradni dla dzieci przyjmują:

 

lek. Joanna Dorynek

lek. Anna Skotniczna

lek. Anna Kobylarczyk

lek. Renata Niemiec - Szecówka

 

 

Teleporady w ramach POZ w przypadku rejestracji elektronicznej w systemie e-rejestracji udzielane są przy użyciu:

 

Systemu łączności: rozmowa telefoniczna - opis działania: pacjent wybiera w systemie e-rejestracji datę teleporady w przypadku potrzeby uzyskania telefonicznej porady medycznej.

Lekarz POZ za pośrednictwem połączenia telefonicznego udziela teleporady na wskazany przez pacjenta numer telefonu.

 

Bez względu na to, jaki jest powód braku możliwości nawiązania kontaktu z pacjentem, w przypadku wystąpienia takich okoliczności tj. braku kontaktu z pacjentem w określonym terminie teleporady obowiązkowo wykonać należy minimum 3-krotną próbę ponownego kontaktu z pacjentem w odstępach czasu nie krótszych aniżeli 5 minut.

 

W przypadku konieczności udzielenia świadczenia w bezpośrednim kontakcie z pacjentem (w gabinecie lub w miejscu zamieszkania pacjenta) lekarz ustala z pacjentem datę i godzinę udzielenia pacjentowi świadczenia. W Krzeszowickim Centrum Zdrowia istnieje możliwości skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w sytuacji kiedy jest to niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta który uniemożliwia zrealizowanie świadczenia w formie teleporady.

 

 

W przypadku konieczności zamówienia leków w ramach kontynuacji leczenia pacjent może zgłosić potrzebę kontynuacji leczenia osobiście w rejestracji, telefonicznie na numer właściwej rejestracji POZ oraz elektronicznie wysyłając wiadomość mailową na właściwy adres mailowy rejestracji POZ.

Adresy mailowe do poszczególnych poradni POZ

 

Poradnia POZ Krzeszowice dorośli

recepty@kczkrzeszowice.pl

 

Poradnia POZ WOZ Nowa Góra

receptyng@kczkrzeszowice.pl

 

Poradnia POZ WOZ Zalas

receptyzalas@kczkrzeszowice.pl

 

Poradnia POZ WOZ Tenczynek

receptytenczynek@kczkrzeszowice.pl

 

 

 

 

O wystawieniu recept na poszczególne leki w ramach kontynuacji leczenia decyduje lekarz. Termin realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych. Kody do recept w ramach kontynuacji leczenia podawane są na wskazany przez pacjenta numer telefonu (również kody do recept zamówionych drogą elektroniczną)

 

eRejestracja do  gabinetów POZ dla pacjentów zadeklarowanych do Krzeszowickiego Centrum Zdrowia

 

Osoby posiadające konto w eRejestracji do poradni specjalistycznych

proszone są o założenie nowego odrębnego konta w eRejestracja do poradni POZ Krzeszowickiego Centrum Zdrowia

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Przychodni i Ośrodków Zdrowia – Krzeszowickie Centrum Zdrowia z siedzibą przy ul. Legionów Polskich 30 w Krzeszowicach, KRS: 0000032650, NIP: 9441857728, REGON: 357101150, dalej: Administrator. Mogą Państwo kontaktować się z Administratorem listownie na podany wyżej adres, poprzez nr tel.: 12 282 04 01, a także poprzez adres e-mail: dat@kczkrzeszowice.pl,

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych listownie na podany wyżej adres Administratora lub poprzez adres e-mail: dkadziola@kancelariacpp.pl,

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia możliwości korzystania z usługi E-Rejestracji, w tym możliwości umawiania się drogą elektroniczną na wizyty lekarskie,

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

 6. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi strony internetowej i poczty mailowej, w szczególności podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi informatyczne oraz podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi hostingowe. W szczególnych przypadkach związanych z prowadzeniem E-Rejestracji Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

 7. w związku z prowadzeniem E-Rejestracji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu usunięcia Pani/Pana konta w systemie E-Rejestracji, a w określonych przypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń,

 8. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 9. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

 10. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

 11. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do skorzystania z usługi E-Rejestracji,

 12. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania.